โปรโมชั่นพิเศษ

ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า 4 เดือน รับฟรีทริปศรีลังกา

ข้อกำหนดในการรับเข้าศึกษา
  • ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี จะต้องเรียนจบมัธยมศึกษา วิทยาลัยหรือเทียบเท่า
  • ผู้สมัครมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องได้รับการรับรองจากบิดา มารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย
พื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (สำหรับลงทะเบียนเรียนหลักสูตรนานาชาติ)

สำหรับผู้สมัครเรียนหลักสูตรนานาชาติ ทุกวิชาจะบรรยายเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ผู้สมัครจะต้องมีผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์ เช่น TOEFL หรือ IELTS

TOEFL : สำหรับการสอบผ่านอินเตอร์เน็ต ผลคะแนนไม่ต่ำกว่า 65 คะแนน สำหรับการสอบแบบปกติ ผลคะแนนไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

IELTS : ผลคะแนนไม่ต่ำกว่า 6 คะแนน

หมายเหตุ : การเทียบเท่าความสามารถภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC จะรับพิจารณาเป็นกรณีไป

พื้นฐานความรู้ด้านอัญมณี

สำหรับวิชาทั่วไปผู้สมัครเรียนไม่จำเป็นต้องเรียนหรือมีประสบการณ์ด้านอัญมณีหรือเครื่องประดับมาก่อน ยกเว้นหลักสูตรการวิเคราะห์พลอยแท้ พลอยสังเคราะห์และพลอยที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ (ท103) คุณสมบัติของผู้เรียนหลักสูตรนี้จะต้องสอบผ่านหลักสูตรการวิเคราะห์อัญมณี (ท102) มาก่อนหรือหลักสูตรเทียบเท่า.

ขั้นตอนและข้อกำหนดของการลงทะเบียนเรียน

ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครให้เรียบร้อย พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชนและรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป

นักศึกษาจะต้องทำการลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมจำนวน 50% ภายใน 90 วันก่อนเปิดภาคเรียนแล้วทำการชำระเงินส่วนที่เหลือภายใน 30 วันก่อนเปิดเรียนในวิชานั้นๆ โดยถือเป็นความรับผิดชอบของนักศึกษาในการชำระเงินให้ครบภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ หากนักเรียนมิได้ชำระค่าเรียนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ฝ่ายทะเบียนจำเป็นต้องให้สิทธิการเรียนแก่นักศึกษาท่านอื่นต่อไปตามลำดับ

ผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์และหลักสูตรนักอัญมณีศาสตร์ขั้นสูง จะต้องศึกษาให้จบหลักสูตรภายใน 6 เดือน นับจากวันแรกของการเริ่มเรียน หากเกินกำหนดดังกล่าวนักศึกษาจะต้องชำระเพิ่มในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเล่าเรียนสูงขึ้น

ทางสถาบันฯ ไม่สามารถคืนเงิน สำหรับค่าเล่าเรียนที่ชำระแล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น การเปลี่ยนแปลงวิชาเรียน จะต้องแจ้งฝ่ายทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันเปิดเรียน 30 วัน

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ส่วนนี้ การปรับเปลี่ยนตารางเรียนหรือการกำหนดราคาต่าง ๆ และไม่รับผิดชอบต่อปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อฝ่ายทะเบียน