ภาคทฤษฎี เป็นการศึกษาด้วยตนเองผ่านสื่อออนไลน์และสื่อการศึกษาของ AIGS ณ สถานที่ของผู้เรียน

ขั้นตอนการสมัคร

     1. ผู้เรียนลงทะเบียนเรียนบนเว็บไซต์ของ AIGS และชำระเงิน

     2. ผู้เรียนจะได้รับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ AIGS Platform

     3. ผู้เรียนเริ่มเรียน ทำแบบทดสอบและข้อสอบบน AIGS Platform

     4. ผู้เรียนต้องต้องสำเร็จหลักสูตรภายใน 6 เดือน

     5. ผู้เรียนต้องสำเร็จภาคทฤษฎีบนเว็ปไซต์ก่อนจึงจะสามารถเข้าฝึกภาคปฏิบัติที่สถาบันอัญมณีศาสตร์ได้

     6. เมื่อสำเร็จหลักสูตรภาคทฤษฎี ผู้เรียนจะได้รับวุฒิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (e-diploma) ฉบับภาษาอังกฤษ

การศึกษาให้ครบหลักสูตร A.G.

      ก. ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนภาคทฤษฎีต่อเนื่องจนครบ 4 วิชา แล้วจึงมาเรียนภาคปฏิบัติที่ AIGS Campus อย่างต่อเนื่องทุกวิชา หรือแยกเรียนแต่ละวิชาภายหลังเรียนภาคทฤษฎีได้ตามช่วงเวลาที่ผู้เรียนเลือก

      ข. กรณีที่ผู้เรียนไม่สะดวกมาเรียนภาคปฏิบัติที่ AIGS Campus ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนและสอบเฉพาะภาคทฤษฎี  และได้รับวุฒิบัตรภาคทฤษฎีในวิชานั้น ๆ และต่อมาหากสามารถจัดเวลามาเรียนและสอบภาคปฏิบัติที่ AIGS Campus จนสำเร็จ นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรนักอัญมณีศาสตร์

การสอบวัดผลการศึกษา

       ก. ภาคทฤษฎี สามารถสอบทาง Online หรือ On Campus ต้องผ่านเกณฑ์ 75% ในแต่ละรายวิชา

*ผู้เรียนสามารถใช้สิทธิในการสอบวัดผลจำนวน 3 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 เดือนของแต่ละรายวิชานับจากการสอบวัดผลครั้งแรก

ค่าลงทะเบียนเรียน

   ลำดับ

วิชา

ภาคทฤษฎี

ภาคปฎิบัติ

จำนวน

หมายเหตุ

    1-4

หลักสูตรประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ (A.G.)

    25,600฿

128,000฿

  153,600฿ 

 ต้องเรียนจบภายใน     3 ปีปฏิทิน

การศึกษาด้วยตนเองผ่านสื่อออนไลน์ แต่ละวิชาไม่ควรเกินระยะเวลาที่ AIGS กำหนด เพื่อประโยชน์ในการบรรลุผลสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียน

ลำดับ

วิชา

ระยะเวลาเรียน

1

การวิเคราะห์อัญมณี

3 เดือน

2

การวิเคราะห์พลอยแท้พลอยสังเคราะห์

1 เดือน

3

การประเมินคุณภาพและตีราคาพลอย

1 เดือน

4

การประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร

1 เดือน