14 สัปดาห์     256,000 บาท
 • หลักสูตรนักอัญมณี
  -  การวิเคราะห์อัญมณี (10 ม.ค. - 6 มี.ค. 2567)
  -  การวิเคราะห์พลอยแท้ พลอยสังเคราะห์ฯ (11 มี.ค. - 22 มี.ค. 2567)
  -  การประเมินคุณภาพและตีราคาพลอย (25 มี.ค. - 5 เม.ย. 2567)
  -  การประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร (9 เม.ย. - 24 เม.ย. 2567)
   

หลักสูตรประกาศนียบัตรนักอัญมณี(ACCREDITED GEMOLOGIST) เป็นหลักสูตรที่สอนเกี่ยวกับการวิเคราะห์อัญมณี สอนการปรับปรุงคุณภาพเพชรพลอย สีพลอยต่าง ๆ ทั้งพลอยและเพชร สังเคราะห์และเลียนแบบ สอนการประเมินคุณภาพ การตีราคาพลอย และการตีราคาเพชร ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ใช้เวลาเรียนรวม 14 สัปดาห์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านอัญมณี ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการก้าวสู่ความสำเร็จในวงการอัญมณี นอกเหนือจากความชำนาญอันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาพอสมควร 

ประกอบด้วยหลักสูตรหลักๆ 4 หลักสูตรด้วยกัน คือ

ท102 การวิเคราะห์อัญมณี
ท301 การวิเคราะห์พลอยแท้พลอยสังเคราะห์
ท201 การประเมินคุณภาพและตีราคาพลอย
ท103 การประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร


โอกาสในการสร้างอาชีพ:

- ดำเนินธุรกิจการค้าปลีกหรือค้าส่งอัญมณีและเครื่องประดับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
- เป็นผู้ค้าอิสระ
- สามารถทำงานในธุรกิจการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
- สามารถทำงานในห้องปฏิบัติการตรวจสอบเพชรพลอย.

คุณสมบัติของผู้เรียน:

 • มีธุรกิจด้านอัญมณีหรือทำงานในบริษัทเกี่ยวกับอัญมณีและผู้ที่ต้องการจะประกอบอาชีพหรือแม้แต่ผู้ที่สนใจต้องการหาความรู้เพิ่มเติม เป็นต้น
 • อายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

ภาษาที่ใช้สอน: ภาษาไทย

ค่าลงทะเบียนเรียน: 256,000 บาท **โปรดชำระเงินเงินก่อนเปิดหลักสูตรอย่างน้อย 1 เดือนล่วงหน้า 

อุปกรณ์ที่นักเรียนจะได้รับ: หนังสือเรียน , ชุดตรวจสอบอัญมณีขนาดพกพา, กระเป๋าAIGS  เป็นต้น

สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบทั้ง 4 วิชาข้างต้น(ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ) จะได้รับประกาศนียบัตรที่เป็นภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันกับหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อความเป็นสากล

14 สัปดาห์     256,000 บาท
 • หลักสูตรนักอัญมณี
  -  การวิเคราะห์อัญมณี (10 ม.ค. - 6 มี.ค. 2567)
  -  การวิเคราะห์พลอยแท้ พลอยสังเคราะห์ฯ (11 มี.ค. - 22 มี.ค. 2567)
  -  การประเมินคุณภาพและตีราคาพลอย (25 มี.ค. - 5 เม.ย. 2567)
  -  การประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร (9 เม.ย. - 24 เม.ย. 2567)
   

  10 ม.ค.-24 เม.ย. 2567   Register Now!
14 สัปดาห์     256,000 บาท
 • หลักสูตรนักอัญมณี
  -  การวิเคราะห์อัญมณี (10 ม.ค. - 6 มี.ค. 2567)
  -  การวิเคราะห์พลอยแท้ พลอยสังเคราะห์ฯ (11 มี.ค. - 22 มี.ค. 2567)
  -  การประเมินคุณภาพและตีราคาพลอย (25 มี.ค. - 5 เม.ย. 2567)
  -  การประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร (9 เม.ย. - 24 เม.ย. 2567)
   

  10 ม.ค.-24 เม.ย. 2567  Register Now!