ภาคทฤษฎี เป็นการศึกษาด้วยตนเองผ่านสื่อออนไลน์ ณ สถานที่ของผู้เรียน

ขั้นตอนการสมัคร

     1. นักเรียนลงทะเบียนเรียนบนเว็บไซต์ของ AIGS และชำระเงิน

     2. นักเรียนจะได้รับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ AIGS Platform

     3. นักเรียนเริ่มเรียน ทำแบบทดสอบและข้อสอบบน AIGS Platform

     4. นักเรียนต้องสำเร็จหลักสูตรภายใน 1 เดือน

     5. นักเรียนต้องสำเร็จภาคทฤษฎีก่อนจึงจะสามารถเข้าฝึกภาคปฏิบัติที่สถาบันอัญมณีศาสตร์ได้

     6. เมื่อสำเร็จหลักสูตรภาคทฤษฎี นักเรียนจะได้รับวุฒิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (e-diploma) ฉบับภาษาอังกฤษ

การสอบวัดผลการศึกษา

       ก. ภาคทฤษฎี สามารถสอบทาง Online หรือ On Campus ต้องผ่านเกณฑ์ 75% ในแต่ละรายวิชา

*ผู้เรียนสามารถใช้สิทธิในการสอบวัดผลจำนวน 3 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 เดือนของแต่ละรายวิชานับจากการสอบวัดผลครั้งแรก

ค่าลงทะเบียนเรียน

ลำดับ

วิชา

ภาคทฤษฎี

ภาคปฎิบัติ

จำนวน

1

การประเมินคุณภาพและตีราคาพลอย

5,000฿

25,000฿

30,000฿


การศึกษาด้วยตนเองผ่านสื่อออนไลน์ แต่ละวิชาไม่ควรเกินระยะเวลาที่ AIGS กำหนด เพื่อประโยชน์ในการบรรลุผลสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียน

ลำดับ

วิชา

ระยะเวลาเรียน

1

การประเมินคุณภาพและตีราคาพลอย

1 เดือน

 

ตัวอย่างประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (e-diploma) ฉบับภาษาอังกฤษ