หลักสูตรประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ A.G.
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรอัญมณีศาสตร์ ในอัญมณีศาสตร์ ได้แก่ การวิเคราะห์อัญมณี, การวิเคราะห์พลอยแท้พลอยสังเคราะห์, การประเมินคุณภาพและตีราคาพลอย และ การประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร

การวิเคราะห์อัญมณี (T102)
 • วิชาพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจในวงการด้านอัญมณีเป็นอย่างยิ่ง เรียนรู้การใช้เครื่องมือพื้นฐานและรายละเอียดของอัญมณีชนิดต่างๆ รวมทั้งเรียนรู้ด้านอัญมณีอย่างลึกซึ้งเพื่อวิเคราะห์อัญมณีได้อย่างถูกต้อง

การวิเคราะห์พลอยแท้ พลอยสังเคราะห์ฯ (T301)
 • เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการแยกระหว่างพลอยธรรมชาติ พลอยสังเคราะห์ และพลอยที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีการต่างๆ

การประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร (T103)
 • ประเมินคุณภาพเพชร เรียนรู้ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตีราคาเพชรในระดับคุณภาพต่างๆ ฝึกทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

 
การประเมินคุณภาพและตีราคาพลอย (T201)
 • วิธีการประเมินคุณภาพพลอยสี ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติในการประเมินคุณภาพและตีราคาพลอย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัญมณี (T101)
 • ศึกษาหลักการเบื้องต้นสำหรับการพิจารณาอัญมณีที่สำคัญ ๆ ในตลาด เป็นหลักสูตรระดับเบื้องตันที่เด้นลักษณะของอัญมณีต่าง ๆ เช่น ทับทิม ไพลิน หยก มรกต เป็นต้น

หลักสูตรเร่งรัดการประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร (T105)
 • เรียนรู้อย่างลึกซึ้งในการประเมิณคุณภาพและตีราคาเพชร ภายใน 5 วัน

ฟื้นฟูทักษะนักอัญมณีศาสตร์ (I-AR-T)
 • วิชาฟื้นฟูทักษะนักอัญมณีศาสตร์ ซึ่งเหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการรื้อฟื้นความรู้เกี่ยวกับอัญมณี และทักษะการใช้เครื่องมือ ฯลฯ

 
การออกแบบเครื่องประดับ (T501)
 • สอนการออกแบบเครื่องประดับ ก่อนเรียนวิชานี้ควรจะมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเพชรพลอย

การร่างแบบเครื่องประดับ (T503)
 • วิชานี้เปิดสอนขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ด้าน การออกแบบเครื่องประดับ เมื่อเรียนจบแล้วสามารถวาดแบบเครื่องประดับได้

การประเมินคุณภาพและตีราคาเพชรเบื้องต้น (TWS03)
 • ปัจจัยในการประเมินคุณค่าและราคาของเพชรเบื้องต้น (4C’s) ได้แก่ สี ความสะอาด (ลักษณะตำหนิ)..

การประเมินคุณภาพและตีราคาทับทิมและไพลินเบื้องต้น (TWS04)
 • ปัจจัยในการประเมินราคาทับทิมและไพลินเบื้องต้น สามารถเข้าใจหลักการและประเมินคุณภาพทับทิมและไพลินได้

 
การวิเคราะห์ทับทิมและไพลินแท้และสังเคราะห์เบื้องต้น (TWS05)
 • วิเคราะห์ทับทิมและไพลินธรรมชาติ ทฤษฎีและปฏิบัติ ..

หลักสูตรไข่มุก (TWS06)
 • เรียนรู้หลักในการซื้อไข่มุก การแยกไข่มุกแท้, ไข่มุกเทียม และไข่มุกชนิดต่างๆ

หลักสูตรทองคำ (TWS07)
 • 18 ชั่วโมง กับการเรียนรู้ทองคำอย่างลึกซึ้งเพื่อเตรียมตัวเปิดร้านทอง โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับทองแต่ละชนิด, เปอร์เซ็นต์ทอง, น้ำหนักทอง, ส่วนผสมของทองคำ, ความบริสุทธิ์ของทองคำที่มีซื้อขายกันในประเทศไทย รวมถึงหลักการต่างๆในการตรวจสอบทองคำแท้และวิธีการสังเกตทองปลอม นอกจากนี้ยังได้เรียนร

หลักสูตรหยก (TWS08)
 • เรียนรู้ระดับคุณภาพหยก พร้อมการตรวจสอบหยกแท้-หยกเทียม

 
การเลือกซื้อทับทิมและไพลินอย่างมืออาชีพ (S-HBG-T)
 • เรียนรู้การเลือกซื้อทับทิมและไพลินอย่างมืออาชีพ (วิเคราะห์และคัดคุณภาพอัญมณี)

 
หลักสูตรประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ A.G.
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรอัญมณีศาสตร์ ในอัญมณีศาสตร์ ได้แก่ การวิเคราะห์อัญมณี, การวิเคราะห์พลอยแท้พลอยสังเคราะห์, การประเมินคุณภาพและตีราคาพลอย และ การประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร

การวิเคราะห์อัญมณี (T102)
 • วิชาพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจในวงการด้านอัญมณีเป็นอย่างยิ่ง เรียนรู้การใช้เครื่องมือพื้นฐานและรายละเอียดของอัญมณีชนิดต่างๆ รวมทั้งเรียนรู้ด้านอัญมณีอย่างลึกซึ้งเพื่อวิเคราะห์อัญมณีได้อย่างถูกต้อง

การวิเคราะห์พลอยแท้ พลอยสังเคราะห์ฯ (T301)
 • เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการแยกระหว่างพลอยธรรมชาติ พลอยสังเคราะห์ และพลอยที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีการต่างๆ

การประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร (T103)
 • ประเมินคุณภาพเพชร เรียนรู้ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตีราคาเพชรในระดับคุณภาพต่างๆ ฝึกทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

 
การประเมินคุณภาพและตีราคาพลอย (T201)
 • วิธีการประเมินคุณภาพพลอยสี ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติในการประเมินคุณภาพและตีราคาพลอย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัญมณี (T101)
 • ศึกษาหลักการเบื้องต้นสำหรับการพิจารณาอัญมณีที่สำคัญ ๆ ในตลาด เป็นหลักสูตรระดับเบื้องตันที่เด้นลักษณะของอัญมณีต่าง ๆ เช่น ทับทิม ไพลิน หยก มรกต เป็นต้น

หลักสูตรเร่งรัดการประเมินคุณภาพและตีราคาเพชร (T105)
 • เรียนรู้อย่างลึกซึ้งในการประเมิณคุณภาพและตีราคาเพชร ภายใน 5 วัน

 
การออกแบบเครื่องประดับ (T501)
 • สอนการออกแบบเครื่องประดับ ก่อนเรียนวิชานี้ควรจะมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเพชรพลอย

การร่างแบบเครื่องประดับ (T503)
 • วิชานี้เปิดสอนขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ด้าน การออกแบบเครื่องประดับ เมื่อเรียนจบแล้วสามารถวาดแบบเครื่องประดับได้

 
ฟื้นฟูทักษะนักอัญมณีศาสตร์ (I-AR-T)
 • วิชาฟื้นฟูทักษะนักอัญมณีศาสตร์ ซึ่งเหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการรื้อฟื้นความรู้เกี่ยวกับอัญมณี และทักษะการใช้เครื่องมือ ฯลฯ

การประเมินคุณภาพและตีราคาเพชรเบื้องต้น (TWS03)
 • ปัจจัยในการประเมินคุณค่าและราคาของเพชรเบื้องต้น (4C’s) ได้แก่ สี ความสะอาด (ลักษณะตำหนิ)..

การประเมินคุณภาพและตีราคาทับทิมและไพลินเบื้องต้น (TWS04)
 • ปัจจัยในการประเมินราคาทับทิมและไพลินเบื้องต้น สามารถเข้าใจหลักการและประเมินคุณภาพทับทิมและไพลินได้

การวิเคราะห์ทับทิมและไพลินแท้และสังเคราะห์เบื้องต้น (TWS05)
 • วิเคราะห์ทับทิมและไพลินธรรมชาติ ทฤษฎีและปฏิบัติ ..

 
หลักสูตรไข่มุก (TWS06)
 • เรียนรู้หลักในการซื้อไข่มุก การแยกไข่มุกแท้, ไข่มุกเทียม และไข่มุกชนิดต่างๆ

หลักสูตรทองคำ (TWS07)
 • 18 ชั่วโมง กับการเรียนรู้ทองคำอย่างลึกซึ้งเพื่อเตรียมตัวเปิดร้านทอง โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับทองแต่ละชนิด, เปอร์เซ็นต์ทอง, น้ำหนักทอง, ส่วนผสมของทองคำ, ความบริสุทธิ์ของทองคำที่มีซื้อขายกันในประเทศไทย รวมถึงหลักการต่างๆในการตรวจสอบทองคำแท้และวิธีการสังเกตทองปลอม นอกจากนี้ยังได้เรียนร

หลักสูตรหยก (TWS08)
 • เรียนรู้ระดับคุณภาพหยก พร้อมการตรวจสอบหยกแท้-หยกเทียม

การเลือกซื้อทับทิมและไพลินอย่างมืออาชีพ (S-HBG-T)
 • เรียนรู้การเลือกซื้อทับทิมและไพลินอย่างมืออาชีพ (วิเคราะห์และคัดคุณภาพอัญมณี)

 
 

รูปแบบและบริการของเรา

หลักสูตรประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์

หลักสูตรประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ เป็นหลักสูตร 6 เดือน เรียนจบสามารถเป็นนักอัญมณีได้ทันที

หลักสูตรอื่นๆ

หลักสูตรอื่นๆอีกหลายหลักสูตร เพื่อรองรับความต้องการของนักเรียน

ทำเนียบอาจารย์

อาจารย์มากประสบการณ์ที่จะสอนให้คุณเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์อย่างมืออาชีพ

ทัศนศึกษา

ทริปต่างๆที่จะพานักเรียนและผู้ที่สนใจไปชมการซื้อขาย และสถานที่ต่างเกี่ยวกับอัญมณี

นโยบายและเงื่อนไข

แนวทางการสมัคร คุณสมบัติและนโยบายต่างๆที่ควรรู้

ทุนการศึกษา

AIGS จะมอบทุนการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ให้กับผู้ที่สนใจทุกปีการศึกษา

โครงการอาสาสมัคร

โครงการที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่มีความประสงค์ที่จะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมประสบการณ์มากยิ่งขึ้น.

ดาวน์โหลดตารางเรียน

ตารางเรียนวิชาต่างๆของสถาบัน

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยๆจากนักเรียนและบุคคลทั่วไป

ข่าว
AIGS : AIGS Job Opportunity

Job Opening